Rekrutacja

REKRUTACJA

SZANOWNI RODZICE

Wójt Gminy Pilchowice Zarządzeniem Nr 0050.11.2023 z dnia 25 stycznia 2023r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla publicznych przedszkolni i szkół podstawowych.

Informacje ogólne – Szkoła Podstawowa w Pilchowicach rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

 1. Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (oraz wniosek o dodatkową naukę języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej – dla zainteresowanych).

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca do 21 marca 2023r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym od 24 kwietnia do 11 maja 2023r.

 1. Weryfikacja przez komisję zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: DZ. U. z 2021r., poz. 1082)

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca 2023r. do 30 marca 2023r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym od 12 maja 2023r. do 18 maja 2023r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 31 marca 2023r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym 19 maja 2023r.

 1. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2023r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22 maja 2023r. do 26 maja 2023r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 17 kwietnia 2023r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym 29 maja 2023r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Gminę Pilchowice
w Uchwale nr XXXII/278/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

Wniosek o przyjecie dziecka urodzonego w 2017 roku do klasy pierwszej sp

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej sp

Zgłoszenie o przyjecie dziecka do klasy pierwszej

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego

Uchwała XXXII 278 17 kryteria I klasy szkół podstawowych

Zarzadzenie 0050.11.2023 Wójta Gminy Pilchowice

Informacja dot.rekrutacji do klas pierwszych – bip

Wnioski, deklaracje są dostępne w sekretariacie w godzinach od 7:00 do 15:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Print Friendly, PDF & Email