Projekt Unijny

Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4.

Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli.
Jego celem jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.

Wartość projektu: 237.015,00 zł
Dofinansowanie 213.313,50 zł, w tym:
wkład Funduszy Europejskich 201.462,75 zł
wkład z budżetu państwa 11.850,75 zł
Wkład własny Gminy: 23.701,50 zł

W ramach projektu przewidziano:
– zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
W ramach zadania uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
z matematyki, zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze, zajęciach kółka matematycznego, kółka informatycznego oraz zajęciach rozwijających umiejętności językowe z angielskiego.
– zajęcia z zakresu realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

W ramach powyższego zadania uczniowie korzystają z następujących formach wsparcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,.
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
– doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

Okres realizacji projektu: 19.08.2019 r. – 13.08.2021 r.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie 2020-2021

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Print Friendly, PDF & Email