Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zs.pilchowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. ( Dz.U. poz. 848 z późn. zm.).

Data publikacji strony internetowej: 04.11.2016 roku

Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2022 roku

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele i nagłówki zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać alternatywnych opisów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej zs.pilchowice.pl można korzystać z menu dostępności w postaci ikonki w lewym górnym rogu , m.in. gwarantującego dostęp do następujących udogodnień: zwiększanie czcionki, zmianę kolorów, dostępność kursora, zwiększanie odstępów miedzy znakami i między liniami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego http://www.bip.zs.pilchowice.pl/ prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej zs@pilchowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 235 65 70 .Tą  samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator ds. dostępności P. Agnieszka Gliklich, tel: 32 235 64 75, adres e-mail: gliklich.a@pilchowice.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Print Friendly, PDF & Email